Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Energie Centrale
Energie Centrale gevestigd aan de: Oudedijk 180A, 3061AR Rotterdam Wederpartij De wederpartij is degene aan wie deEnergie Centrale enig advies heeft verstrekt, aanbieding gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtpersoon als een natuurlijk persoon zijn.
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Energie Centrale gedane adviezen, aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of Energie Centrale gesloten overeenkomsten waarbij Energie Centrale zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de wederpartij bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Energie Centrale zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard .Energie Centrale heeft het recht deze voorwaarden en de overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Energie Centrale is niet verantwoordelijk voor het inlichten van wederpartij over enige wijziging van de voorwaarden of overeenkomst. Wederpartij is verantwoordelijk voor regelmatig opnieuw bekijken van deze voorwaarden op de website van Energie Centrale. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Energie Centrale slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Energie Centrale en de wederpartij zijn overeengekomen. Indien een of meer van de bepalingen in de overeenkomst of deze voorwaarden niet bindend, afdwingbaar of geldig zijn, dan blijven de andere bepalingen van deze overeenkomst geldig en bindend. In dat geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over alternatieve bepalingen welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.
ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP
Energie Centrale biedt een lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap houdt in dat Energie Centrale op door Energie Centrale te bepalen momenten vrijblijvend advies geeft aan haar leden. De leden betalen hiervoor een vergoeding. Het lidmaatschap is ten alle tijden kosteloos opzegbaar. Reeds betaalde vergoedingen zijn nooit terug te vorderen. Adviezen van Energie Centrale zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Energie Centrale accepteert geen aansprakelijkheid voor dit advies. Indien Energie Centrale extra service of diensten levert dan vrijblijvend advies is dit altijd voor rekening en risico van wederpartij. Energie Centrale accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Energie Centrale is geen partij bij transacties welke na advies, bemiddeling of andere tussenkomst van Energie Centrale zijn aangegaan. In aanvulling, Energie Centrale kan niet garanderen dat de bij transactie betrokken partijen afspraken uitvoeren of nakomen. Lidmaatschap van Energie Centrale leidt tot een inspanningsverplichting van Energie Centrale en nooit tot een resultaatverplichting.
ARTIKEL 4 OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Energie Centrale een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Energie Centrale is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. In het geval wederpartij per e-mailbericht enige aanvraag heeft gedaan en wederpartij binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Energie Centrale heeft ontvangen, dient het bericht van wederpartij als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien wederpartij binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Energie Centrale wenst te ontvangen, dient de wederpartij zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Energie Centrale heeft bereikt. Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de wederpartij, door Energie Centrale aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Energie Centrale gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Energie Centrale het tegendeel blijkt.
ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN
Het is Energie Centrale toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Energie Centrale zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Energie Centrale is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
ARTIKEL 6: HONORARIUM EN BETALING
Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Energie Centrale wordt voldaan. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de wederpartij doorberekend. Energie Centrale is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Energie Centrale beïnvloeden. Betalingen door de wederpartij dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Energie Centrale voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Verrekening door de wederpartij van de door Energie Centrale gefactureerde premies en bedrage met een door de wederpartij gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Energie Centrale uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de wederpartij daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Energie Centrale te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe naar het oordeel van Energie Centrale aanleiding geeft, is Energie Centrale bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de wederpartij voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
ARTIKEL 7: TERMIJNEN
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Energie Centrale opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
ARTIKEL 8: MEDEWERKING DOOR DE WEDERPARTIJ
De wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Energie Centrale die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de wederpartij ter beschikking van Energie Centrale zijn gesteld, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Energie Centrale bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Energie Centrale verschafte informatie.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID VAN Energie Centrale
Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Energie Centrale alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Energie Centrale bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Energie Centrale wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. In het geval beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Energie Centrale in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Energie Centrale alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Energie Centrale bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de wederpartij in rekening gebrachte honorarium. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de wederpartij geen rechten ontlenen. Energie Centrale is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de wederpartij of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de wederpartij verstrekte inlichtingen. Energie Centrale is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Energie Centrale gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Energie Centrale kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. Energie Centrale is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door wederpartij aan Energie Centrale verzonden (email)berichten Energie Centrale niet hebben bereikt. De wederpartij is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Energie Centrale indien Energie Centrale zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door wederpartij te worden nagekomen.
ARTIKEL 10: OVERMACHT
Energie Centrale is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Energie Centrale redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Energie Centrale ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Energie Centrale geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Energie Centrale kan worden gevergd.
ARTIKEL 11: PRIVACY
Energie Centrale respecteert de privacy van wederpartij. Alle gegevens door wederpartij aan Energie Centrale verstrekt zullen met zorg worden behandeld en uitsluitend voor uitoefening en ter optimalisatie van de dienstverlening van Energie Centrale worden gebruikt. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Energie Centrale zal Energie Centrale de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van wederpartij uit het betreffende bestand verwijderen.
ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Energie Centrale is het Nederlandse recht van toepassing.
ARTIKEL 13: VERVAL VAN RECHT
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welken hoofde dan ook jegens Energie Centrale in verband met door Energie Centrale verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.